LogoAdVanDerHelm
  • 350 height vredesplein
  • 350x900 Rotterdamsebaan zegening2
  • 350 height adintorentje

Toelichting op de zegening van de boormachine en het beeld van de H. Barbara

Rotterdamse baan, vrijdag 12 januari 2018

20180112 Rotterdamsebaan zegening2.jpg

Zegening: eerbied, dankbaarheid…
20180112 Rotterdamsebaan Zegening Jurriaan BrobbelZegening betekent dank zeggen aan God en het inroepen van zijn nabijheid. We danken God voor de schepping en de wereld waarin we leven. Dat we in de wereld actief zijn en met eerbied aan de slag gaan met de schepping om die in te richten voor het welzijn van mensen, betekent niet dat we eigenaar van de wereld zijn. Gelovige mensen spreken uit dat de wereld ons toevertrouwd is en dat we verantwoordelijkheid dragen om deze goed in te richten voor het welzijn van mensen en voor het welzijn van onze kinderen. Paus Franciscus schrijft in zijn ecologische encycliek Laudato Si’ (2015): “Natuur wordt vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan ook alleen worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap. (…) Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping: “Want alles wat bestaat hebt Gij lief.” (Wijsheid 11, 24). Zo is ieder schepsel onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst.” (LS 76-77)

20180112 Rotterdamsebaan Boor1 20180112 Rotterdamsebaan Boor2

…en Gods nabijheid
We vragen Gods nabijheid bij alle werkzaamheden die we verrichten. Dat is geen verzekering tegen ongelukken, omdat deze in ons menselijk bestaan kunnen gebeuren, maar het besef dat we als mensen in Gods hand zijn en bestemd om ooit te verblijven in zijn liefde, geeft vertrouwen en vrede. Dit vertrouwen helpt ons om toegewijd en daadkrachtig onze taken uit te voeren.

Geloven en vertrouwen
Het verzoek om de boormachine te zegenen en onder de voorspraak van de H. Barbara te plaatsen is vooral ingegeven door het geloof van vele werkers die daadwerkelijk de tunnel ingaan om hun werkzaamheden te verrichten. Zij beseffen de kwetsbaarheid van de mens die de aarde binnentreedt en zij willen met de zegening ook hun bescheidenheid uitspreken jegens de kracht van Gods schepping, zij willen hun dankbaarheid uiten omdat zij de talenten hebben om deze werkzaamheden te verrichten. Dit gelovig vertrouwen mag voor allen die boven de grond werken en voor allen die deze geloofsovertuiging voor hun persoonlijke leven delen, een inspiratiebron zijn om dankbaar en met eerbied in het leven te staan.

H. Barbara
20180112 Rotterdamsebaan St BarbaraHet leven van de H.Barbara (gestorven rond 306) is met vele legenden omgeven (www.heiligen.net). Deze verhalen vertellen van een krachtig geloof. Dat een vrouw al eeuwen lang een inspiratiebron is voor mensen in de christelijke traditie blijft een opmerkelijk gegeven, al zijn er vele gelovige vrouwen die in de loop van de eeuwen katholieken geïnspireerd hebben. Barbara was een jonge vrouw die door haar vader tegen verkeerde invloeden beschermd werd. Hij bouwde daarom een toren en zocht voor haar een geschikte bruidegom. Barbara was echter bekeerd tot het christendom en gaf niets om de voorgestelde ongelovige heren die haar gepresenteerd werden. Zij liet in de toren drie ramen aanbrengen die verwezen naar de H. Drie-eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest om de mensheid te verlichten. Haar vader was woedend en wilde haar vermoorden maar de berg waar zij stond, slokte haar ter bescherming op. Elders verscheen zij weer in een weideveld waar herders haar probeerden te verbergen voor haar vader die haar op het spoor was gekomen. Uiteindelijk werd Barbara na gruwelijke folteringen vermoord en werd zij door Christus in de hemel opgenomen.

Symbolen die bij de zegening een rol spelen:
- het kruisteken: “in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”: de drievoudige Godsnaam die in het christendom de werkzame aanwezigheid van God presenteert: God de Vader als Schepper, God de Zoon als Verlosser, God de heilige Geest als voltooier. Het kruisteken verwijst naar de dood en de verrijzenis van Christus. Door de dood heen heeft de Vader zijn Zoon nieuw leven gegeven en vervuld van de Geest.
- doopwater: door de doop krijgen mensen deel aan de belofte van eeuwig leven doordat zij ondergedompeld worden in het water ten leven en Christus hem bevrijdt van de macht van de dood. Hun leven wordt voortaan bepaald door de liefde en niet meer door het kwaad. Als bij een zegening wijwater gebruikt wordt, verwijst dit naar dit doopsel: vanuit deze gelovige houding willen we leven en werken, willen gelovigen mensen hun leven in het licht van de Liefde van Christus plaatsen.
- rood als liturgische kleur. De priester draagt een rode stola (de rode band over zijn liturgische kleding, zwarte toog en witte superplie) omdat die verwijst naar de marteldood van de H. Barbara en evenzeer naar de Liefde die de inspiratiebron voor martelaren is om hun leven voor hun geloof te geven. Het verwijst ook naar Christus die zijn leven heeft gegeven uit liefde voor de mensheid. Liefde is sterker dan de dood.

20180112 Rotterdamsebaan KlaarVoorDeZegening

Wat gebeurt er:
kruisteken en welkomstwoord
bijbelpassage: psalm 127
gebed
zegening van de beeltenis van de H. Barbara, met gedicht
plaatsing van de beeltenis van de H. Barbara
zegening van de boormachine
zegening van de mensen
afsluitend gebed en zegen door de priester

Gedicht ter ere van H. Barbara
De delver zwoegt in stof en puin,
maar dan knielt ook in ‘s hemels tuin
Sint Barbara om te bidden.
Terwijl de koollaag scheurt en breekt,
is zij het die voor de delvers spreekt
en dan toeft in hun midden.

Zij maakt geen kolen, schept noch stut,
maar is dan waakzaam en beschut
de werkers die er zwoegen
en die, voordat hun zware hand
ging breken aan het kolenpand,
om haar bescherming vroegen.

Dr A.J.M. van der Helm
Parochie Maria Sterre der Zee, www.rkdenhaag.nl
Haagse Gemeenschap van kerken, www.oecumenedenhaag.nl
Willemstraat 60
2514HN Den Haag

20180112 Rotterdamsebaan OpHetPodium Frank Jansen