LogoAdVanDerHelm

kerstwens 2022

kaarsjes

Verkondiging derde zondag van Pasen, 4 mei 2014

Lezingen
Handelingen 2,14.22-32
Psalm 16
1 Petrus 1, 17-21
Lucas 24, 13-35

Woord van welkom
Op deze derde paaszondag lopen we mee met de EmmaĆ¼sgangers. Zij zijn vol van herinneringen aan het verleden. Het gebeuren met Jezus van de laatste dagen, zijn lijden en sterven, lijken voor hen niet te kloppen met de rest van zijn leven. De vreemdeling die zij ontmoeten, laat juist zien dat dit wel klopt. Mozes en de profeten hebben al voorzegd dat de Messias zal komen en dat Hij ondanks zijn gerechtigheid toch zal sterven.

Deze dagen van dodenherdenking en bevrijding vervullen ons ook van herinneringen. We denken in het bijzonder in dit jaar ook aan de eerste Wereldoorlog die misschien wel voor een groot deel aan Nederland is voorbijgegaan, maar niettemin een enorme dodelijke oorlog was. Dit herdenken loopt voor ons uit in de viering van de eucharistie. Christus voedt ons met zijn aanwezigheid en het herdenken krijgt een fundament in het offer van dank dat we de Heer brengen. Mogen wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor onze samenleving en de democratie.

Lees meer

Verkondiging tweede zondag van Pasen, 27 april 2014

Lezingen
Handelingen 2,42-47
Psalm 118
1 Petrus 1,3-9
Johannes 20,19-31

Woord van welkom
Op deze tweede paaszondag vieren we Gods barmhartigheid. Het grootste wonder van Pasen is dat God ons nieuw leven schenkt. Dat leven is tastbaar. Voor de apostel Thomas is het tastbaar in de wonden van Christus: het lijden is ondergeschikt gemaakt aan het leven, in plaats van andersom. Voor de eerste christengemeenschappen is het een nieuwe manier van samenleven. Het wordt beschreven in de eerste lezing: alles gemeenschappelijk, trouw en eensgezind, bidden, en eten, eenvoud, in de gunst bij het volk. Een nieuwe toon is gezet voor de menselijke samenleving: zo kunnen mensen ook met elkaar leven.

De kerk is als hoedster van die manier van leven bedoeld. Ook al maken we dit niet altijd waar: dit ideaal beeld willen we niet loslaten en steeds weer worden er nieuwe initiatieven genomen in het klein, in kloosters, in kleine gemeenschappen, om het weer inhoud en gestalte te geven.

Lees meer

Verkondiging Paaszondag, 20 april 2014

Lezingen
Handelingen 10, 34a.37-43
Psalm 118
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-9

Woord van welkom
Christus is verrezen. Alleluia! Hij is waarlijk opgestaan. Alleluia! Welkom op deze morgen. Vannacht zijn we van duister naar licht gegaan en in de kracht van het prille licht van het voorjaar, ervaren we nieuwe levensadem. Het is de Heer die ons zegent met deze nieuwe dag en Hij roept ons op om getuigen van dat licht te zijn, getuigen van Christus opdat de wereld zich niet overgeeft aan cynisme en zinloosheid. Er is een antwoord op het onmetelijke lijden van de mensheid. Christus heeft ons dat antwoord gegeven. Vannacht is Hij zelf in zijn verrijzenis dat antwoord gebleken. Er is hoop voor de mens van alle tijden en plaatsen. Hij is ons voorgegaan door de dood heen. Hij heeft zijn gelaat niet afgewend voor lijden en dood, maar is vol vertrouwen op zijn Vader de weg gegaan.

Wij die de afgelopen dagen getuigen van verraad en verloochening waren, zijn nu getuigen van het nieuwe licht, het ware licht, dat we nooit meer laten uitdoven in ons hart en in ons leven.

Lees meer