LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 29 maart 2024, Goede Vrijdag

Lezingen
Jesaja 52, 13-53, 12
Psalm 31
Hebreeën 4, 14-16 + 5, 7-9
Johannes 18, 1-19, 42

Homilie
Dagelijks bidden we het Onze Vader met de woorden van Jezus tot God de Vader ‘uw wil geschiede’. We willen ons in het gebed van Jezus toevertrouwen aan Gods barmhartigheid en zijn voorzienigheid. Ook Jezus bidt in de Hof van Olijven ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’. Hoe is de dood van Jezus toch te rijmen met de wil van God? Het lijkt eerder een gruwelijke wreedheid als een Vader de dood van zijn Zoon aan het kruis wil. Hoe moeten we dat begrijpen? Er zijn zoveel zaken in onze wereld vandaag die naar ons idee ook absoluut niet passen in de wil van God. Waar is dan onze God die we een barmhartige Vader noemen? Kunnen we ons wel aan zo’n God toevertrouwen?

Laten we kijken naar de lijdende Dienaar van Jesaja 53 in de eerste lezing. Jezus spiegelt zich aan deze profeet en ondergaat zijn lijden volgens die traditie van de vervolgde profeten. In die tekst ontlokt de dramatische ondergang van de Dienaar een antwoord van de God die de rechtvaardigheid koestert, die Zelf bron van gerechtigheid is. De Dienaar heeft zich onvoorwaardelijk solidair verklaart met de lijdende mens. Hij is dienstbaar aan de mens die beseft tekort te schieten en zondig te zijn. De lijdende Dienaar zegt: al je zorgen en pijnen neem ik op me. Het is het beeld van God die ons lijden ziet en herkent, die niet onverschillig is, integendeel. In Jezus deelt God de pijn van de mensheid tot het uiterste toe.

Deze Dienaar is slachtoffer geworden van het alom tegenwoordige geweld in de wereld, geweld dat ten diepste in onszelf zit, geweld dat zomaar ineens de kop op kan steken in een moment van boosheid, van onbeheerst gedrag. Het geweld dat in de mensheid tot ongebreideld geweld kan ontsporen tot oorlog, onderdrukking, antisemitisme, vreemdelingenhaat. Zijn dood maakt dus duidelijk waar het geweld toe leidt! Gods antwoord op dit geweld zal grens doorbrekend zijn. Zijn antwoord op de dood die lijkt te heersen in de wereld en die de lijdende Dienaar klein lijkt te krijgen, zal een antwoord van Liefde en Leven zijn. Op deze Vrijdag die wij ondanks alles een Goede Vrijdag noemen, zien we uit naar Gods antwoord. Moge de hoop op Gods antwoord ons sterken in de aanblik van het lijden in de wereld vandaag. Amen.