LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 7 mei 2023, vijfde zondag van Pasen

Lezingen
Handelingen 6, 1-7
Psalm 33
1 Petrus 2, 4-9
Johannes 14, 1-12

Woord van welkom
Op deze paasdag horen we dat Jezus op de vooravond van zijn sterven spreekt van ruimte. Hij schept een ruimte waar al zijn leerlingen een plek kunnen vinden. Dat roept de vraag op hoe wij in onze eigen wereld en ons leven omgaan met de ruimte. Welke ruimte scheppen we voor elkaar?

In de ruimte van onze wereld en onze geschiedenis zien we veel conflicten, geweld en oorlog. Kunnen wij daar als gelovige gemeenschap iets tegenover zetten? De afgelopen week was er een grote groep parochianen met de pastores op bedevaart naar Lourdes. Velen van u hebben dat gevolgd via de sociale media. De jongeren hebben de berichten gemaakt die op de kanalen van de parochie te volgen waren. Lourdes is een ruimte die volgens de instructie van Bernadette is gecreëerd omdat zij een opdracht tot gebed, bezinning en bekering heeft verstaan. Voor haar was het een bericht dat zij van de dame heeft ontvangen. De kerk heeft in haar Maria herkend die de boodschap van haar Zoon naar de wereld bracht. In die ruimte van Lourdes komen wekelijks tienduizenden bijeen, van alle naties, rassen en talen. Een kleurrijk en talrijk geheel. Een kostbare plek die een teken kan zijn voor de wereld. Laten we ons bezinnen op de opdracht van Jezus om een ruimte van liefde te scheppen in onze wereld.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
Na Pasen is er een nieuwe periode van het evangelie aangebroken. Na het sterven en verrijzen van Christus en zijn Hemelvaart, die we binnenkort vieren, valt er een stilte. De stilte van Pasen kan ook leiden tot een vacuüm en tot een verlamming van de groep leerlingen. We kennen de verhalen: de leerlingen sluiten zich op in de Bovenzaal, angstig voor de wereld, angstig omdat zij misschien wel de volgende slachtoffers van de Farizeeën en Romeinen zouden kunnen zijn. Stil zitten en je verborgen houden lijkt dan het devies. Dat betekent stilstand en verstarring, terwijl het evangelie tijdens het leven van Jezus juist beweging en dynamiek betekende. Het was Gods Woord dat zijn daden vergezelde en kracht gaf en tot wonderen verhief. Van Galilea tot Judea, van Nazareth en Kafarnaüm tot Bethanië en Jeruzalem: een beweging van Gods genade. God beweegt zich naar de mensen toe om hun zijn liefde en genade te schenken. Christus is het gezicht van Gods barmhartigheid, die zichtbaar gemaakt wordt door Jezus van Nazareth. Nu, in zijn laatste woorden tot de leerlingen, wijst Jezus op de dynamiek van de Weg, de Waarheid en het Leven. De boodschap van het evangelie is op de eerste plaats een manier van leven. Daar hoort stilvallen en verstarring niet bij. Het is de Geest van Pinksteren die straks die beweging en dynamiek weer op gang brengt. De leerlingen beginnen dan aan een tocht door de wereld waar zij het evangelie verkondigen tot het uiteinde der aarde.

Dat werd ook in Lourdes tot uitdrukking gebracht aan het einde van de lichtprocessie. Die vindt iedere avond plaats en is onderdeel van iedere bedevaart naar Lourdes. Meestal gaan de pelgrims eerst een avond kijken om de dag daarna deel te nemen met de kaarsen in de hand, biddend en zingend. De processie vult het plein voor de basiliek met mensen die met hun gebeden en intenties, met hun lasten en zorgen naar Lourdes zijn gekomen, met de intenties voor andere mensen uit hun omgeving. Wij hadden ook de intenties van de parochie met ons meegenomen die opgeschreven waren in het intentieboek dat de afgelopen maanden in de Mariakapel lag. Op dat plein wordt zo ruimte gemaakt voor wat er leeft in de harten van de mensen. En die grote menigte van tienduizenden samen is vervuld van vrede en harmonie. Mensen voelen zich er veilig en gedragen.

Aan het einde van de processie klinkt de boodschap die ontleend is aan de woorden van Bernadette die ze uitsprak toen ze al haar getuigenissen had afgelegd bij het onderzoek naar de verschijningen. Ze zei: “Nu heb ik mijn getuigenis afgelegd. Het is nu aan jullie om de boodschap uit te dragen.” Zo wordt aan de pelgrims in Lourdes diezelfde boodschap doorgegeven. Zij worden opgeroepen om de ervaring van de kracht van die boodschap te vertellen aan de mensen thuis, aan hun families en vrienden., hun collega’s en hun medestudenten. Ik vond dat zelf een ontroerende boodschap. We stonden daar als pastores samen voor de basiliek te kijken naar de duizenden pelgrims met hun kaarsen en hun gezang. Ik besefte goed dat deze ervaring van duizenden mensen samen met een boodschap van vrede en harmonie kostbaar is voor de wereld. Het is dus toch mogelijk voor de mensheid om in vrede met elkaar te leven. We zijn geroepen die boodschap verder te verspreiden. Dat is de paasboodschap: dat mensen in staat zijn om geweld en haat en oorlog te overwinnen en ruimte te scheppen voor vrede. In Lourdes wordt dat zichtbaar gemaakt.

Dat klonk ook in de toespraak van Rabbijn Soetendorp, die ik beluisterde afgelopen donderdag op 4 mei: er staan telkens opnieuw mensen op die de handen ineen slaan, mensen, die bondgenootschappen sluiten, die initiatieven nemen van hulpvaardigheid en van verzoening. Dat zijn tekens van hoop die we niet moeten vergeten, sterker nog, die we moeten verspreiden. Dat is ook de betekenis van de zeven mannen die door handoplegging in het verhaal van de eerste lezing tot diaken worden aangesteld. De apostelen delen hun taken en geven deze taken door aan andere leden van de gemeenschap. De boodschap van het evangelie is namelijk niet gereserveerd voor een elite, maar voor de gehele gemeenschap. Ieder kan zijn/haar steentje bijdragen in de dynamiek van het evangelie.

Nu wij uitzien naar de komt van de Geest met Pinksteren, mogen wij ons allen geroepen weten om de dynamiek van Gods Woord vast te houden en in ons eigen leven te getuigen van het leven van Christus. Ik hoop dat dit niet alleen de bedevaartgangers betreft die uit Lourdes zijn thuisgekomen, maar al onze parochianen. Moge de Geest van de levende Christus ons daartoe inspireren. Amen