LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 31 januari 2021, 4e zondag door het jaar

Lezingen
Deuteronomium 18, 15-20
Psalm 95
1 Korinthe 7, 32-35
Marcus 1, 21-28

Welkom
De tekst in het boek Deuteronomium kan gezien worden als Gods reactie op het verlangen van het volk naar een uitweg uit de woestijn. Het volk staat niet alleen. God zendt een leider om de weg te wijzen! Mozes is gekomen, maar hij zal ook weer gaan. Jozua zal komen en weer gaan. Welke leider moeten we volgen? Ook in onze tijd staan er leiders op. Wij weten dat leiders van onze tijd zich moeten spiegelen aan Christus als toetssteen. Hij kan het kwade verdrijven: hij benoemt dit kwade en daardoor ontneemt hij het zijn macht. We horen dit straks in het evangelie. Laten wij ons in onze nood en uitzichtsloosheid richten op Christus, die in deze viering tot ons spreekt en ons voedt. Bidden wij om ontferming en vergeving.

Homilie
2021 01 31 preekBroeders en zusters, vrienden van de Heer,
Bezetenheid drijft mensen tot gewelddadig gedrag. De scene in de synagoge, toch een plek waar normaal gesproken op bezonnen wijze over Gods Woord wordt gesproken, is nu een toneel van geschreeuw en geweld. De geesten verzetten zich tegen de komst van Christus. De chaos strijdt met de rede en de orde van de schepping. Het is een strijd die in ieder van ons kan opspelen, er zijn ook momenten van rust en vrede en vertrouwen. Maar de geesten van de duisternis en wanorde kunnen steeds weer de kop opsteken in onszelf en in de samenleving.

Op de afbeelding die u heeft gekregen, zien we de confrontatie tussen de duisternis en het licht (LUX in de nimbus van Christus: hij is het Licht der wereld) en de duistere machten die de mens in bezit willen houden. De duistere onderkant in de afbeelding heeft de mens bijna in bezit genomen, maar hij richt zijn ogen vol wanhoop, maar ook vol verlangen naar Christus die hem vanuit de drievoudige lichtbundel aankijkt met een blik die mededogen, maar ook strengheid uitstraalt. Een geest drijf je immers niet zomaar uit. De geest die de mens verlaat, zoekt de duisternis en verdraagt de aanwezigheid van Gods licht niet. Het wapen dat Christus heeft, is de Schrift die Hij in zijn hand houdt: zijn gesproken woord en het geschreven woord zijn een en dezelfde; die eenheid wordt uitgedrukt in zijn zegenende hand. De twee figuren zijn in beweging naar elkaar toe: zij lopen op elkaar af. Dat de kleuren van de kleding van Christus ook langzaam zichtbaar worden op de kleding van de man die zich probeert op te richten en die zich in de richting van Christus beweegt, geeft aan dat hij zich zal oprichten zoals Christus. De boze geest stort met zijn machteloze vleugels naar beneden, terwijl ook hij zijn ogen richt op Christus, maar die ogen zitten vol boosheid en angst.

Zo maakt Christus het leiderschap waar dat Mozes aankondigt in Deuteronomium: een leiderschap van licht dat dienstbaar is aan de mens die genezing zoekt. Mozes spreekt in de tijden van de zoektocht door de woestijn over het beloofde land. Wie had vorig jaar kunnen denken dat dit zoeken naar het beloofde land in deze coronatijd nieuwe betekenis zou krijgen? Veel wordt ons ontnomen en soms lijkt angst het te winnen van voorzichtigheid. Mensen raken in stress en paniek, jongeren zien geen uitweg meer, in wijken leeft onrust en onvrede. Het licht aan het einde van de tunnel door het zetten van vaccins, laat nog een paar maanden op zich wachten.

Niet ieder leiderschap is goed in de ogen van Mozes: de profeet die gezonden wordt, moet zich spiegelen aan de woorden van God. Een leider die angst in boezemt en die chaos brengt, beantwoordt niet aan de criteria van Mozes. Die zal het volk niet dichter bij het beloofde land brengen. We kennen de kernachtige verkondiging van Christus die zegt: ‘het rijk Gods is nabij’. Dat betekent dat ook wanneer het duister ons omgeeft, Gods licht ons kan vervullen, zoals het kleed van de man hier en daar al oplicht met de gouden kleuren van Christus.

Laten wanhoop en vrees ons dus niet leiden. Het Woord van Christus zal die boze krachten uit ons kunnen wegnemen opdat we ons vol vertrouwen op Gods licht oprichten en ons daarnaartoe begeven. In de afbeelding zien we het licht als een nieuwe dageraad over de wereld opgaan. Laten we ons oprichten en ons keren naar die nieuwe dageraad die Christus ons aankondigt. Amen