LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Gebeden en gedachten bij de Goede Week

Omdat er in de kerken geen openbare liturgie gevierd wordt, bieden we hier voor de Goede Week een handreiking voor dagelijkse meditatie. U kunt zelf ook het getijdengebed meebidden. Hier vindt u voor iedere dag woorden ter bezinning vanaf Palmzondag tot en met Paaszondag. In negen stappen gaan we naar Pasen. U kunt deze meditaties inkaderen in een dagelijks moment van gebed:

• Kruisteken en gebed:
Goede God, open mijn lippen om uw lof te verkondigen. Wijs mij de weg die ik gaan moet, door Christus onze Heer. Amen.
Stilte
• Bijbellezing van de dag (aangegeven bij de meditatie)
• Meditatie en stilte
• Onze Vader
• Afsluitend gebed:
Goede God, ga met ons mee door deze Goede Week naar Pasen. Leid ons op de weg ten leven door duisternis en eenzaamheid. Wees bij hen die door de crisis getroffen zijn, de zieken, de gestorvenen. Geef kracht voor allen die hulp verlenen, geef inspiratie aan onze pastores, geef wijsheid aan de bestuurders, door Christus, onze Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen
• Zegengebed:
De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen

 

Palm- en passiezondag – Intocht – Mattheüs 21, 1-11

Kijk, daar komt Hij, de Vredevorst!
De stad is verheugd, de mensen juichen.
Hun verwachtingen leggen ze aan zijn voeten.
Met takken verkondigen zij hun dromen.

“Hosanna!” klinkt het alom, de stad jubelt het uit.
De kinderen zingen en zelfs de stenen juichen.
Maar donkere wolken pakken zich samen.
In de harten van mensen zijn sombere bijgedachten.

Waar zal dit allemaal toe leiden?

 

Maandag – boeteviering – Johannes 12, 1-11

Ik zie het gelaat van mijn buurvrouw, mijn collega,
Mijn naaste die ik eigenlijk niet ken, niet wil kennen.
Ik zie het telefoonnummer dat ik al weken moet bellen.
Maar ik durf het niet, bang voor verwijten en kritiek.

Ik kijk naar het kruis van Christus en vraag vergeving:
“Ik wil het anders, ik kan het anders! Help mij”
Ik krijg de ruimte om het anders te gaan doen.
“Kom, Ik heb je vergeven. Ga de weg van het evangelie.”

De weg van het leven ligt open.

 

Dinsdag – uitnodiging – Matteüs 26, 17-30

De leerlingen bereiden de paasmaaltijd voor.
De ingrediënten worden bij elkaar gebracht:
De kruiden, de wijn, het brood, het paaslam.
De zaal wordt in gereedheid gebracht en ieders plaats bereid.

Ook ik mag aan die tafel plaats nemen.
Ik voel me toeschouwer, maar ben door Hem genodigd.
Ik beluister de woorden van de leerlingen
En zie de gebaren van Jezus zelf: Hij heet me welkom.

Wat zal deze maaltijd ons brengen?

 

Woensdag –verraad – Matteüs 26, 14-25

De leerlingen zijn opgetogen, nu is Jezus in hun midden.
Ze hebben Hem nu voor zichzelf. De menigte is op afstand.
Ze vieren hun vriendschap en delen zijn wijsheid.
Maar Judas houdt zich afzijdig; heeft hij een eigen plan?

Jezus gedraagt zich anders: plechtig, niet joviaal, zwaarmoedig zelfs.
‘Eén van jullie zal me verraden, een ander zal me ontkennen!’
Zal ik zelf bestand zijn tegen kritiek en commentaar vanwege mijn geloof?
Zal ik zijn Naam hooghouden in dagen van duisternis?

Kijk: wie doopt nu zijn brood in de schotel met Jezus?

 

Donderdag –voetwassing- Johannes 13, 1-15

Mijn voeten zijn vermoeid. Ze dragen me de hele dag.
Ik houd ze liever verborgen in sokken en schoenen.
Ze zijn gehavend door mijn lange weg door het leven.
Ze weerspiegelen mijn ziel die beschadigd is en vermoeid.

Jezus ontdoet ze van hun verhulling en bekijkt mijn voeten.
Hij verzorgt mijn vermoeide voeten en streelt ze met warm water.
Jezus kust mijn voeten en geeft ze vrede.
Alsof ik gevoed word met Brood en Wijn, zo wordt mijn ziel verkwikt.

Mijn voeten dragen mij naar Pasen.

 

Vrijdag – duisternis – Johannes 18, 28-19,16

In de duisternis ben ik de weg verloren. Ik zie geen hand voor ogen.
Jezus zwijgt. Wat is waarheid? Zie de Mens!
Het geroep van zondag wordt hernomen door de menigte.
In plaats van Hosanna: klinkt nu: “Kruisig hem!”

Ik volg Hem op afstand en wil toch bij Hem zijn
Maria, Veronica, Simon van Cyrene:
Zij benaderen Hem en bewaren zijn gelaat in hun hart.
Zij zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken.

Mijn hart is bedroefd, omdat Jezus zwijgt.

 

Zaterdag – stilte – Johannes 19, 38-42

Leeg is mijn hart. De muziek is verstild. De kerk is leeg.
Toch ben ik blij dat het duister voorbij is.
Ik voel hoop in mijn hart. Onbegrijpelijk. Wat is de reden van die hoop?
In die stilte klinken weer zijn Woorden: “Ik ga naar mijn Vader!”

In de stilte bid ik tot de Vader: “Ontvang Uw Zoon in vrede.
Laat zijn leven vruchten dragen in mijn hart, in mijn leven.
Laat mij delen in zijn heilige Geest, in de genade van zijn Liefde.
Maak mij instrument van uw barmhartigheid”

In de stilte hoor ik de stem van de Vader die mij roept.

 

Paaswake - Licht – Matteüs 28, 1-10

“Licht van Christus”. Een stem in de duisternis, een stem die de weg wijst.
Het scheppingsverhaal, de roeping van Abraham, de doortocht door de Rode Zee
Ik zie engelen die mij wijzen op het graf dat leeg is:
“Hij is niet hier. Hij is verrezen. Vreest niet, in Galilea zal je Hem zien.”

Mijn doopsel glanst en straalt. Nieuw licht is over mij opgegaan.
Het doopwater stroomt en voert mij naar nieuw leven.
De woorden van de Vader klinken: “Jij bent mijn veelgeliefd kind.”
Nieuw Brood wordt mij aangereikt: Christus, de levende, geeft mij Zijn Leven.

Een nieuwe toekomst is begonnen.

 

Paaszondag – ontmoeting – Johannes 20, 11-18

Op deze ochtend van het nieuwe licht, lijkt het graf minder dreigend
De tuin lijkt wel de Hof van Eden waar God wandelde in de schemering.
Met Maria Magdalena wandel ik rond en zoek naar Jezus.
Met tranen en hoop, verlang ik naar een teken van leven.

Iemand roept Maria. Mijn hart brandt in mij: klinkt zijn stem niet bekend?
Wat weet hij van Jezus en van zijn lijden en zijn dood?
Heeft Hij een bericht van licht en vrede?
“Maria”, maar Hij roept mij bij mijn eigen naam. Ik: “Rabboeni”

Ik ga mijn vrienden vertellen dat ik de Heer gezien heb.