LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging Paaszondag, 20 april 2014

Lezingen
Handelingen 10, 34a.37-43
Psalm 118
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-9

Woord van welkom
Christus is verrezen. Alleluia! Hij is waarlijk opgestaan. Alleluia! Welkom op deze morgen. Vannacht zijn we van duister naar licht gegaan en in de kracht van het prille licht van het voorjaar, ervaren we nieuwe levensadem. Het is de Heer die ons zegent met deze nieuwe dag en Hij roept ons op om getuigen van dat licht te zijn, getuigen van Christus opdat de wereld zich niet overgeeft aan cynisme en zinloosheid. Er is een antwoord op het onmetelijke lijden van de mensheid. Christus heeft ons dat antwoord gegeven. Vannacht is Hij zelf in zijn verrijzenis dat antwoord gebleken. Er is hoop voor de mens van alle tijden en plaatsen. Hij is ons voorgegaan door de dood heen. Hij heeft zijn gelaat niet afgewend voor lijden en dood, maar is vol vertrouwen op zijn Vader de weg gegaan.

Wij die de afgelopen dagen getuigen van verraad en verloochening waren, zijn nu getuigen van het nieuwe licht, het ware licht, dat we nooit meer laten uitdoven in ons hart en in ons leven.

Welcome to all our English-speaking guests who celebrate with us this holy Easter. The discovery of the empty tomb and the recognition of the risen Christ change our world and our lives. God sends his message of everlasting love to mankind. May we all understand this message and receive new life in the risen Christ.

Bienvenue à tous et à toutes de la langue française qui célèbrent avec nous la Pâques du Seigneur. La découverte du tombeau vide et la reconnaissance du Christ vivant changent notre monde et nos vies. Dieu nous envoie son message de l'amour perpétuel pour l'humanité toute entière. Pourrions-nous recevoir ce message d'espérance et la nouvelle vie avec le Christ ressuscité.

Herzlich Willkommen an allen der deutschen Sprache die heute mit uns Ostern mitfeiern wollen. Die Entdeckung des leeren Grabes und die Begegnung mit der auferstandenen Christus ändern unsere Welt und unser Leben. Gott schickt uns die Botschaft seiner dauerhaften Liebe für die ganze Menschheit. Das wir diese Botschaft der Hoffnung empfangen können und das neue Leben mit dem lebendigen Christus.

Bienvenidos a todos los hispanoparlantes venidos a celebrar esta Pascua con nosotros. El descubrimiento de la tumba vacía y el reconocimiento del Cristo vivo cambia nuestro mundo y nuestras vidas. Dios nos envía su mensaje de amor eterno a toda la humanidad. Que podamos nosotros comprender este mensaje y recibir la vida nueva en el Cristo resucitado.

Homilie
Christus is verrezen! We vieren de kern van ons geloof: de gekruisigde Christus is opgestaan uit de dood. Maar betekent dit ook dat wij zelf verrezen zijn? Na de prachtige nachtwake van vannacht met de zegening van het paasvuur, de wijding van het water, het doopsel en vormsel van de elf volwassenen, doen we de ogen open. We zien het nieuwe licht en we herkennen de kracht van God die deze dag gemaakt heeft als een nieuwe dag en die dat voor ons gedaan heeft.

Is ons eigen leven daarmee veranderd? Het is een nieuwe realiteit die doorbreekt tussen de alledaagse werkelijkheid, die we vaak voor lief nemen. Onze wereld en onze menselijkheid worden niet meer afgemeten aan wat we dagelijks op onze grote en kleine beeldschermen zien, maar aan de werkelijkheid van het nieuwe leven. Dat wordt ons door God geschonken. Een nieuw bestaan openbaart zich voor ons in de opstanding van Christus: het is niet meer de fysieke realiteit die onze bestemming bepaalt. De natuurlijke cyclus van geboorte, opgroeien en leven en aftakelen en sterven wordt doorbroken doordat er een ander fundament onder het menselijke bestaan wordt gelegd. Naarmate voor veel mensen het geestelijke meer op de achtergrond raakt, gaat het aardse bestaan steeds meer aandacht vragen. Mensen zoeken daar hun bezigheden en hun zekerheden. Het bepaalt de agenda en de invulling van de menselijke activiteiten. We hebben het er maar druk mee.

Uiteindelijk leidt dit nergens toe, omdat niets het sterven kan vermijden; hooguit is wat uitstel mogelijk, maar geen afstel. De menselijke maat wordt op die manier het criterium om alles wat we meemaken en bedenken af te meten: de mens is de maat van alle dingen geworden, maar dan wel de aardse mens.

Met Pasen wordt er een andere maat aangereikt: als de verrijzenis van Christus ook onze belofte en bestemming is, dan mogen we de waarde van ons leven afmeten aan het leven van Christus. We mogen ons aan Hem spiegelen in leven, in sterven én in verrijzen. Dan leven we niet omdat we ademhalen en een fysiek bestaan hebben, dan leven we niet omdat we eten en drinken en ons lichaam zo goed mogelijk verzorgen, maar dan leven we vanuit zijn Woord en zijn Sacrament. De kerk biedt voedingsmiddelen voor de Geest die het eigenlijke bestaan van de mens voeden, versterken en verdiepen. Het echte geestelijke bestaan van de mens wordt daardoor gevoed, daardoor zal de mens het eeuwige leven kennen.

Al in de twaalfde eeuw omschreef een mystieke schrijver, Willem van St Thierry dit als volgt: “Elk schepsel wordt niet door God gekend omdat het is, maar het schepsel is omdat het door God gekend wordt.” God neemt het initiatief om Christus op te wekken. Daaruit blijkt dat God hem kent en erkent. Mocht er nog twijfel over Jezus als Zoon van God zijn, dan wordt deze nu weggenomen. De trouw die Christus betoond heeft ondanks zijn verlatenheid en zijn doodstrijd, wordt beantwoord met de eeuwige liefde van God zelf. God zwijgt niet in het lijden, maar Hij geeft een krachtig teken: de fysieke dood is niet het eindpunt van de mens, maar in de verrezen Heer verschijnt de nieuwe mens Daar is het beeld van God niet meer verduisterd of vervormd. Integendeel: de nieuwe mens leeft in harmonie met God en leeft vanuit zijn eeuwige Liefde.

De nieuwe mens draagt de naam van Christus, in het doopsel gezalfd met het nieuwe leven dat door de Vader geschonken wordt, in het vormsel vervuld van Gods levenwekkende Geest en in de eucharistie deelgenoot aan het verbond van Christus. Christus is mens en het levende Woord van God, en daarom belijden wij Hem als Gods Zoon. Hij is opgewekt uit de dood en Hij is de eerste van ons allen en wij allen mogen Hem volgen.

Daaruit mogen wij afleiden dat God ook ons kent en als zijn kinderen erkent. Meestal wordt als vraag naar ons geloof de vraag: “Geloof je in God?” gesteld. Het antwoord zou in navolging van Willem van St Thierry kunnen zijn: “Ik geloof dat God mij kent. Ik geloof dat God mij als zijn kind erkent. God bevrijdt mij uit dit kleine fysieke bestaan en daarom neemt Hij mij als zijn kind aan.” Dat is de betekenis van het doopsel, daarom komen we telkens hier om dit kindschap door de eucharistie te laten voeden. Dat is de betekenis van Pasen: na de dood en de verrijzenis vieren wij opnieuw dat wij door God gekend zijn.

Dat geeft ons allen hoop. Dat geeft hoop aan de wereld. Deze gave is niet als exclusief voorrecht voor een uitverkoren groep brave gelovigen bedoeld. Deze gave is voor de hele mensheid bestemd. De wereld mag weten dat zij gekend is door God, haar Schepper. Hij heeft de wereld niet verlaten of vergeten. Hij heeft zich niet teruggetrokken in de wolken. Hij spreekt nog steeds tot ons: in de verrezen Heer, in zijn Woord en Sacrament, in ons eigen hart, in daden van liefde en barmhartigheid.

Zo gaan we met de Paasvreugde de wereld in, verkondigend dat de wereld niet aan de dood overgeleverd is, maar toevertrouwd aan het leven met God.

Zalig Pasen!

Amen